Δρ Δημοσθένης Γ. Κατρίτσης
MD, PhD (London), FRCP, FESC, FACC
Adjunct Assistant Professor of Cardiology
Johns Hopkins Medicine, Baltimore, MD, USA
Former Lecturer on Medicine
Harvard Medical School, Boston, MA, USA
The Heart Center
Ολοκληρωμένη Καρδιολογική Περίθαλψη στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

Ευκαρδία / Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία «Ιδιωτικό Ιατρείο Δημοσθένης Κατρίτσης Ιατρική Ετερόρρυθμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος: Heart Center) χρηματοδοτείται από τη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Εύχρηστης Καινοτόμου Διαδικτυακής Πλατφόρμας Πρόβλεψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου Βασισμένη σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΥΚΑΡΔΙΑ)/ ΓΓ2CL-0353180» (ΜIS: 5184346).
Η δημόσια δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου «ΕΥΚΑΡΔΙΑ» είναι 17 μήνες (έως 31/12/2023) και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης 2.257.035,00 ευρώ.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ), με κυριότερες μορφές τη στεφανιαία νόσο και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη αιτία θνησιμότητας με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την περίοδο 1990-2015, η ΚΑΝ παρουσίασε αύξηση σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να καταγράφει πλέον έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη θνησιμότητας λόγω ΚΑΝ (42%).
Η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση της ΚΑΝ είναι η αναγνώριση ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς στην πλειοψηφία τους τα καρδιακά επεισόδια (θανατηφόρου ή μη) εμφανίζονται σε άτομα χωρίς γνωστή ΚΑΝ.
Σκοπός του έργου ΕΥΚΑΡΔΙΑ είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας εξατομικευμένης πρόγνωσης (εκτίμησης) καρδιαγγειακού κινδύνου για τον ελληνικό πληθυσμό βασισμένη σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Η πλατφόρμα θα είναι εύχρηστη, πλήρως παραμετροποιήσιμη και συμβατή με οποιοδήποτε λογισμικό.
Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχει αναπτυχθεί ένας συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας (ΣΣΚ) με τη συμμετοχή 11 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της υγείας, πληροφορικής, διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας πληροφοριών, ανάλυσης δεδομένων και στρατηγικής επικοινωνίας υπό το συντονισμό της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ που αποτελεί τον Φορέα Αρωγού του έργου.

Κοινοπραξία ΣΣΚ «ΕΥΚΑΡΔΙΑ»


Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 4 διακριτές φάσεις:

Το έργο ΕΥΚΑΡΔΙΑ, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, θα αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας». Τα αποτελέσματα του έργου αποσκοπούν στον να τονώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, την έρευνα και ανάπτυξη των εταίρων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και του πανεπιστημίου.